LIT NOW is currently down!

Due to investors decision, we are no longer operating.

LIT NOW hiện đang tạm ngưng hoạt động tại Việt Nam do quyết định của nhà đầu tư..

— LIT NOW Team